Baza: Deskryptory BN

Indeks: Nr_rekordu

Szukasz: A35908944


          


Dokument 1
LDR   b n c z d + e + f n g + h +4500
001   a a35908944
008   a 170131n!!aznnnaabn++++++++++!a+ana++++!+
010   a p 2017022527
040   a WA N c WA N
130 .0 a Tanach
430 .0 a Biblia hebrajska
430 .0 a Esrim we-Arba
430 .0 a Kitwe Kodesz
430 .0 a Kitwej Kodesz
430 .0 a Mikra
430 .0 a Tanak
430 .0 a Tanakh
430 .0 a Tnach
550   a Judaizm
555   w g a Księgi święte
555   a Targum
530 .0 a Talmud
530 .0 a Biblia. p ST
667   a tytuł
667   a Akronim określający Biblię hebrajską, utworzony od początkowych liter trzech części Pisma: Tora (Prawo), Newiim (Prorocy), Ketuwim (Pisma). Tanach jest świętą księgą judaizmu. Kanon Biblii hebrajskiej stanowią trzy części: 1. Tora , zawierająca Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa; 2. Newiim, w której wyróżniono działy: Newiim Riszonim, zawierający księgi Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewską; oraz Newiim Acharonim, w którym znajdują się księgi trzech tzw. Proroków Większych (Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela) i Dwunastu Proroków Mniejszych (Ozeasza, Joela, Amosa, Obadiasza, Jonasza, Micheasza, Nachuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza); 3. Ktuwim, na które składają się księgi: Psalmów, Przysłów, Hioba, a także Pięć Zwojów (do których należą: Pieśń nad pieśniami; księgi Rut, Lamentacji, Koheleta i Estery), oraz Księgi Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza i Kronik. Ogółem w skład BH wchodzą 24 księgi, stąd w języku hebrajskim bywa ona także nazywana Esrim we-Arba (Dwadzieścia Cztery).
670   a Nové významové formy hebrejského termínu "hesed" ako milosrdenstva v judaizme / Daniel Slivka. W: Misericordia Domini. - Kraków, 2016.
670   a PSJud


Program MAKWWW, wersja 1.45 z dnia 18.01.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa