BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: Słowo_w_tyt.

Szukasz: ESSA A VICTORY FOR LIBRARIES


          
Autor Vercelletto, Christina
Tytuł ESSA, a victory for libraries : the new educational law enables school libraries to access federal revenue / Christina Vercelletto.
Tłum. tytułu ESSA : zwycięstwo dla bibliotek : nowa ustawa edukacyjna umożliwia bibliotekom pozyskiwanie środków z funduszy federalnych
Analiza Pod koniec 2015 r., prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama podpisał ustawę pn. {Every Student Succeeds Act} (ESSA), określającą cele szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim, i będącą jednocześnie pierwszą od 50 lat federalną legislacją zabezpieczającą federalne fundusze dla bibliotek szkolnych, w celu poprawy jakości ich usług i zasobów. Jednym z założeń tego projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom w Stanach Zjednoczonych materiałów i programów bibliotecznych mogących pomóc w zdobyciu kompetencji cyfrowych niezbędnych w XXI w. Pracowali nad nim wspólnie przedstawiciele obu partii -- republikańskiej i demokratycznej, a po długim procesie negocjacji zyskał on akceptację obu izb amerykańskiego parlamentu. W artykule przybliżono zapisy tej reformy, istotne z punktu widzenia bibliotek i bibliotekarzy. Biblioteki szkolne w Stanach Zjednoczonych borykały się przez ostatnie dekady z negatywnymi konsekwencjami dużych cięć budżetowych, w tym z niedoborami personelu oraz brakiem środków na zakup nowości i utrzymanie technologicznej infrastruktury, a część z nich została z tego powodu zamknięta (por. http://babin.bn.org.pl/?p=3334, http://babin.bn.org.pl/?p=2655, http://babin.bn.org.pl/?p=2585, http://babin.bn.org.pl/?p=1980, http://babin.bn.org.pl/?p=1086). W nowych przepisach określono m.in. możliwości przeznaczania środków federalnych na prowadzone w bibliotekach programy edukacyjne, integrację nowych rozwiązań technologicznych i nowe media. Ograniczono też rolę władz centralnych w kształtowaniu polityki edukacyjnej, przekazując stanowym i okręgowym agencjom szkolnym uprawnienia związane z opracowywaniem własnych strategii rozwoju efektywnych programów szkolnych i bibliotecznych oraz określaniem sposobów wydatkowania przyznanych środków, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, w tym także -- potrzeb dzieci z rodzin o niskich dochodach i ze środowisk defaworyzowanych. Po raz pierwszy również, ustawowo zaliczono bibliotekarzy do wyspecjalizowanego personelu wspierającego cele dydaktyczne (co zwiększa szanse na zapewnienie etatów dla certyfikowanych bibliotekarzy w każdej szkole) i uznano tym samym wpływ podejmowanych przez nich działań na poziom szkolnych osiągnięć uczniów. Zabezpieczono poza tym wsparcie dla programów poprawy efektywności działań bibliotek, m.in. przez rozwój zawodowy ich pracowników, zapewnienie dostępności sieci i pozyskiwanie aktualnych materiałów. Wg bibliotekarzy i organizacji bibliotecznych lobbujących za wprowadzeniem tych zmian, dzięki ESSA, znaczenie i rola bibliotek w systemie szkolnictwa zostały wreszcie uznane i docenione, instytucje te będą też mogły skuteczniej realizować zadania związane ze wspieraniem programów nauczania oraz tworzeniem środowiska edukacyjnego pozwalającego uczniom na odkrywanie i doskonalenie ich zainteresowań, umiejętności i pasji.
Hasło Biblioteki szkolne organizacja i zarządzanie Stany Zjednoczone
Hasło Stany Zjednoczone Biblioteki szkolne
Klucz Biblioteki szkolne
Klucz Finansowanie bibliotek
Klucz Stany Zjednoczone
Klucz Prawo biblioteczne
Klucz Rola bibliotek
Klucz Zawód bibliotekarza
Klucz Rzecznictwo
Klucz Kompetencje cyfrowe
Klucz Szkolnictwo
Klucz ESSA (Every Student Succeeds Act)
Klucz Kampanie społeczne
Dział 003 Bibliotekarstwo (organizacja i zarządzanie; technika i metodyka ogólnie)
Cytata // School Library Journal Vol. 62, nr 1 (2016), s. 10, il.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa