BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2006 4 223


          
Autor Dalton, P.
Tytuł Joint use libraries as successful strategic alliances.
Tłum. tytułu Wspólne biblioteki jako korzystne alianse strategiczne
Analiza Biblioteki typu {joint use} to wspólne przedsięwzięcia kilku partnerskich instytucji. Planowanie i wdrażanie takich projektów jest bardzo złożonym zadaniem. Omówiono najważniejsze aspekty łączenia usług bibliotecznych oraz zalety i możliwe problemy związane ze współpracą instytucji z różnych sektorów na przykładzie powstającej w Worcester (W. Brytania) wspólnej biblioteki miejskiej i uniwersyteckiej oraz podobnych inicjatyw zrealizowanych w St. Zjednoczonych (biblioteka Martina Luthera Kinga Jr. z San Jose w Kalifornii). Główne powody dla których biblioteki decydują się połączyć to zwiększenie wykorzystania zasobów oraz zróżnicowania i liczby użytkowników, wspólne finansowanie zbiorów, budynków i personelu, lepsze wykorzystanie umiejętności pracowników i realizacja ustawowego wymogu wspierania kształcenia ustawicznego we współpracy z innymi organizacjami. W przypadku władz miejskich Worcester i Uniwersytetu Worcester (UW) o przystąpieniu do współpracy zadecydowały zbieżne, długofalowe, strategiczne plany rozwoju oraz pozytywne nastawienie przyszłych partnerów do projektu. Władze UW -- uczelni z ambicjami stania się najlepszym ośrodkiem naukowym w regionie, planowały budowę drugiego kampusu, wraz z uczelnianą biblioteką, w centrum miasta, na terenie opuszczonego szpitala. Rada miejska, finansująca publiczną bibliotekę Worcerster mieszczącą się w starym przepełnionym budynku i zbyt małą dla potrzeb lokalnych mieszkańców, szukała dla niej nowej siedziby. Stworzenie wspólnego centrum naukowo-kulturalnego UW i biblioteki publicznej, we współpracy z innymi szkołami i instytucjami edukacyjnymi, archiwami i ośrodkiem archeologicznym hrabstwa Worcestershire oraz lokalną izbą handlową, dawało szanse na rewitalizację okolicy, zwiększenie atrakcyjności miasta, ożywienie artystycznego i kulturalnego życia Worcester, połączenie historycznych zbiorów i archiwów miejskich z zasobami uniwersytetu i udostępnianie ich w jednym nowoczesnym, dostosowanym do potrzeb nowej placówki kompleksie. Ośrodek ma pełnić funkcję biblioteki dla całej społeczności, łącznika miasta z kampusem uniwersyteckim oraz bramy do edukacji wyższej dla obywateli całego regionu. Jego oferta obejmować będzie m.in. zintegrowane serwisy informacyjne i edukacyjne, porady i usługi dla biznesu, centrum informacji nt. służb publicznych, centrum historyczne i archeologiczne, sale konferencyjne i wystawowe oraz bibliotekę dla dzieci i młodzieży. Kluczem do sukcesu tego projektu będzie znalezienie odpowiednich rozwiązań w zakresie: 1) zarządzania nową placówką, jej struktury organizacyjnej i modelu integracji (założono zcentralizowane podejście do kierowania systemem, przy pełnym połączeniu usług i zasobów, tak aby dla użytkownika było nieistotne, która z partnerskich organizacji nimi zarządza oraz podział budynku na wyspecjalizowane "strefy" (cichej pracy, socjalną itp.), jednak bez wyróżniania części akademickiej i publicznej; 2) podziału przyznanych przez Biuro Zastępcy Premiera W. Brytanii środków na realizację projektu oraz ustalenia zasad dalszego finansowania ośrodka; 3) sposobu integracji personelu. Sektor publiczny ma inne uposażenia, warunki i kulturę pracy, kryteria awansu oraz związki zawodowe niż akademicki, co utrudnia harmonizację pracy. Wprowadzenie wspólnie opracowanych zasad ewaluacji personelu powinno usprawnić ten proces, a odmienne specjalizacje pracowników mogą okazać się przydatne przy obsłudze klientów z różnych środowisk; 4) dostępu do zasobów i usług. Potencjalne problemy z ujednoliceniem serwisów wiążą się z różnymi umowami licencencyjnymi na dostęp do zasobów elektronicznych w placówkach publicznych i akademickich, różnymi godzinami ich pracy, odmiennymi specjalizacjami działów informacji, systemami klasyfikacji zbiorów itp.; 5) odpowiedniej komunikacji z klientami i promocji nowego przedsięwzięcia (wiele instytucji zauważyło niechęć użytkowników do projektów wspólnych usług spowodowaną obawami o pogorszenie się dostępu do zbiorów); 6) opracowania porównywalnych metod oceny działania połączonych instytucji. Wspólna biblioteka i centrum historyczne Worcester to największy tego typu innowacyjny projekt realizowany w W. Brytanii, który ma szansę stać się modelowym przykładem międzysektorowej współpracy i inwestycji publicznych funduszy w rozwój infrastruktury informacyjnej w skali krajowej, i międzynarodowej.
Hasło Biblioteki szkół wyższych Wielka Brytania
Hasło Biblioteki publiczne Wielka Brytania
Hasło Wielka Brytania biblioteki szkół wyższych
Hasło Wielka Brytania biblioteki publiczne
Klucz Wielka Brytania
Klucz Biblioteki szkół wyższych
Klucz Biblioteki publiczne
Dział 004 Bibliotekarstwo (rodzaje bibliotek)
Cytata // Libr. Trends.- Vol. 54 (2006), nr 4, s. 535-548, bibliogr. 22 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa