BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1990- )

Indeks: BABIN_Rok/Nr

Szukasz: BABIN 2010 2 94


          
Autor Chu, D.
Tytuł In search of prosumption : youth and the new media in Hong Kong.
Tłum. tytułu W poszukiwaniu prosumpcji : młodzież i nowe media w Hongkongu
Analiza Termin {prosumpcja} (połączenie słów: produkcja i konsumpcja), ukuty w 1980 r. przez futurologa A. Tofflera i mający oznaczać twórcze i zapewniające dochód zaangażowanie konsumenta w wytwarzanie produktów, w odniesieniu do środowiska sieciowego stosowany jest na określenie aktywnego uczestnictwa w tworzeniu internetowych treści. W art. zreferowano toczącą się od wielu lat dyskusję nt. pokoleniowych różnić w podejściu do nowych mediów i sposobów ich wykorzystania, przeanalizowano również, na ile zasadne jest określanie najmłodszych użytkowników internetu -- tzw. {cyfrowych tubylców} {(zob. BABIN 2009 z. 3 poz. 183)} mianem prosumentów. Posłużono się w tym celu wynikami badania przeprowadzonego między grudniem 2008 i lutym 2009 na próbie 649 uczniów 6 klas z 11 szkół ponadpodstawowych w Hongkongu, urodzonych w latach 1991-1992 -- tuż przed udostępnieniem w Hongkongu pierwszych komercyjnych usług ISP. Region ten jest jednym z najbardziej rozwiniętych i nasyconych nowinkami technologicznymi rynków telekomunikacyjnych na świecie (prawie 78% gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem do internetu w styczniu 2009 r.), słynie również z dużej oferty medialnej. Badanym uczniom przedstawiono 3 zestawy pytań dot. czasu, jaki poświęcają na korzystanie z 13 form tradycyjnych i najnowszych mediów (oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w ciągu ostatniego roku, po zdaniu przez nich do szkoły ponadpodstawowej), sposobów, w jaki to robią oraz ewentualnych zależności między wzorami ich zachowań w sieci a płcią i sytuacją rodzinną. Kwestionariusze przekazano do wypełnienia w czasie szkolnych zajęć; zebrano ok. 90% (577) odpowiedzi na większość pytań. Uzyskane dane potwierdzają spadek popularności tradycyjnych środków przekazu, takich jak radio czy telewizja (za wyjątkiem gazet), oraz zwiększenie czasu poświęcanego na sieć www -- głównie dla rozrywki (30,5%) i w poszukiwaniu informacji (27,7%), korzystania z poczty elektronicznej i serwisów społecznościowych. Przeczą jednak popularnemu przekonaniu, że młodzi ludzie aktywnie uczestniczą w internetowych forach i grach online oraz w tworzeniu i dostarczaniu internetowych treści i ich kreatywnym organizowaniu. Mimo że większość badanych korzysta z technologii 2.0, tylko 7 z nich zaznaczyło, że wchodzi na strony internetowe głównie po to, by dodawać coś do ich zawartości. 71% respondentów ma własnego bloga, ale 35,9% rzadko go aktualizuje; ok. 29% potwierdziło dodanie choć raz informacji do Wikipedii, 74,6% -- nigdy nie umieściło nagrania wideo na serwisie YouTube, 88,7% nie korzysta z RSS bądź nie zrozumiało, czego ta nazwa dotyczy. Informacji i wiadomości badani szukają głównie na serwisie Yahoo!. Zebrane odpowiedzi wskazują też na wpływ płci i dochodów rodziców uczniów na wzory korzystania z mediów. Respondentki spędzały więcej czasu na oglądaniu telewizji, mniej na korzystaniu z internetu, miały też mniejszą wiedzę nt. narzędzi typu RSS, częściej natomiast prowadziły blogi. Grupą, która spędzała znacznie więcej czasu online w porównaniu z zamożniejszymi rówieśnikami byli uczniowie z ubogich rodzin (być może ze względu na brak środków na inne sposoby spędzania czasu). Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że mimo dorastania w środowisku cyfrowym, w większości przypadków badani nie zachowują się w nim jak prosumenci, a raczej jak pasywni konsumenci dostępnych treści. Zdaniem autorki, należy więc ostrożnie podchodzić do optymistycznych twierdzeń o powstaniu wraz z siecią 2.0 kultury uczestnictwa, która ma rzekomo wspomóc tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, aktywnym wykorzystaniu przez młodych ludzi potencjału nowych mediów i powstaniu w tym środowisku nowej generacji świadomych użytkowników. Zastrzega jednak, że badanie, w którym uczestnicy oceniają samych siebie może być obarczone pewnymi błędami, należy więc gromadzić dalsze dane empiryczne, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie czynników utrudniających i ułatwiających młodym ludziom pełne wykorzystanie możliwości nadal skądinąd obiecującego nowego, wspaniałego cyfrowego świata.
Hasło Informacja naukowa użytkownicy
Hasło Użytkownicy informacji naukowej młodzież Hongkong
Hasło Młodzież użytkownicy informacji naukowej
Hasło Użytkownicy informacji naukowej badania Hongkong
Hasło Internet wyszukiwanie informacji
Hasło Hongkong użytkownicy informacji naukowej
Hasło Hongkong użytkownicy informacji naukowej
Klucz Użytkownicy informacji
Klucz Młodzież
Klucz Internet
Klucz Badania użytkowników
Klucz Hongkong
Klucz Prosumpcja
Klucz Cyfrowi tubylcy
Dział 009 Informacja naukowa i dokumentacja (opracowania ogólne)
Cytata // First Monday [Online].- Vol. 15 (2010), nr 2, tab., bibliogr. 64 poz.


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa