ANKIETA BIBLIOTEKI NARODOWEJ O BIBLIOTEKACH/OŒRODKACH INFORMACJI


1. Pełna nazwa biblioteki/oœrodka informacji


2. Pełna nazwa instytucji, której częœciš jest biblioteka/oœrodek


3. Poprzednia nazwa biblioteki/oœrodka informacji, jeœli była zmieniona


4. Rok powstania biblioteki/oœrodka informacji


5. Dyrektor/kierownik biblioteki/oœrodka informacji lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki


6. Adres biblioteki/oœrodka informacji
kod pocztowy, miejscowoœć
ulica, nr domu
województwo

7. Telefony informacyjne biblioteki/oœrodka informacji
do informatorium
do katalogów
do wypożyczalni
do czytelni
do działu zbiorów specjalnych
inne do kontaktu
faks

8. e-mail


9. Strona WWW


10. Adresy działów biblioteki jeœli inne niż adres główny, numery telefonów


11. Filie (prosimy o wypełnienie osobnych ankiet dla poszcz. filii):
liczba
nr/nazwa
dane telefoniczno-adresowe

12. Zakres zbiorów (właœciwe zaznaczyć):
uniwersalny (ogólny)
uniwersalny ze specjalizacjš (jakš ?)

specjalistyczny (podać dziedziny wiedzy)


13. Wielkoœć zbiorów
a. ksišżki (wol.)
b. czasopisma (tyt./wol.)
c. materiały audiowizualne (jedn.)
d. rękopisy (wol./jedn.)
e. stare druki (wol.)
f. dokumenty kartograficzne (jedn.)
g. dokumenty muzyczne (nuty) (jedn.)
h. dokumenty ikonograficzne (jedn.)
i. mikroformy (jedn.)
j. zbiory bibliologiczne (wol.)
k. dokumenty elektroniczne (jedn.)
l. DŻS (jedn.)
m. inne (jakie?)

14. Katalogi biblioteczne
kartkowe:
     a) ksišżek: alfabetyczny, systematyczny (podać nazwę klasyfikacji), przedmiotowy
     b) czasopism: alfabetyczny, systematyczny (podać nazwę klasyfikacji), przedmiotowy
     c) inne (jakie?)
komputerowe
     a) dostępne w sieci lokalnej
     b) dostępne w internecie (OPAC)

15. Katalog komputerowy (liczba opisów)
a) ksišżki
b) czasopisma
c) artykuły
d) inne typy dokumentów

16. Elektroniczne bazy danych (inne niż katalog komputerowy)


17. Systemy zautomatyzowane działajšce w bibliotece


18. Dodatkowe informacje, uwagi


data
imię i nazwisko osoby wypełniajšcej
                                                                       


Dziękujemy za wypełnienie ankiety.