Aktualizacja: 28.07.2009

28.07.2009:
 1. W "STATYSTYKA/SKONTRUM", w wykazach ksišżek, podział wg denominacji (formaty LWWB, LWWC (nowy), LWWP),
 2. Nowa opcja: Bibliografia skrócona w WORD (format USNW),
 3. Poprawiono formaty drukowania: WGG5, XXX0.
22.06.2009:
 1. Poprawiono formaty drukowania: KOKT, TGG5, WGG5, OSK1, USK1 i LWWP
19.05.2009:
 1. Poprawiono skrypty dla statystyki wypożyczalni
 2. Format OSK1 - dodano opcje skróconego opisu w kartach czšstkowych
02.03.2009:
 1. Poprawiono formaty kart kat. BWC dla druku przez PDF
23.02.2009:
 1. Dodano: Format MARW: KSIĘGA INWENTARZOWA w formacie A3 (tylko przez PDF)
 2. Dodano: Format KOKT: Karty Czytelnika z kodami kreskowymi drukowane z bazy po 8 na stronie A4.
03.02.2009:
 1. Poprawiono kilka błędów w konwersji Bibreg BN -> M21
 2. Format KOKS może zastšpic KOKR (Procedury pomocnicze 2). KOKS produkuje kody kreskowe z bazy dodajšc cyfrę kontrolnš.
20.10.2008:
 1. Poprawiono kilka błędów w konwersji Bibreg BN -> M21
06.10.2008:
 1. Formaty kart katalogowych Fides: dyp0, odt2, odt3 i odt4 przystosowano do druku przez PDF.
 2. Aktualizacja ikonki dla Windows XP.
16.06.2008:
 1. Adaptowalne nalepki adresowe (w "Procedury pomocnicze - cz. 2): uwzględniono przerwy między nalepkami.
 2. Usprawniono opcje: "LISTA ew. DUBLETÓW" i "DUBLETY" (w "Procedury pomocnicze - cz. 1").
01.04.2008:
 1. Adaptowalne nalepki adresowe (w "Procedury pomocnicze - cz. 2);
 2. Usprawnienie druku monitów.
25.02.2008:
 1. Formaty WTT0 i WTZ0 - przstosowano do PDF (Karty tytułowe i Zbiorcze serii dla MarcBN);
 2. Zwiększono możliwoœci adaptacji formatow TGG1 i TGG5 (Zawartoœć dowolnej bazy).
06.02.2008:
 1. W grupie "PROCEDURY POMOCNICZE - cz. 1" dodano opcję: "Weryfikacja bazy MARC21 (008 a 260a);
 2. Konwersje BZCZ i BIBREG poprzedzone krótkimi instrukcjami na ekranie.
 3. Zwiększono możliwoœci adaptacji formatu KOKR (drukowanie nalepek z kodami kreskowymi - z bazy).
03.12.2007:
 1. Dodano (w głównym menu) opcję "Konwersja do Marc21" (opcja ukryta). Zawiera 2 konwersje baz: BZCZ i Bibreg;
 2. Zwiększono możliwoœci adaptacji formatu NKKR (drukowanie nalepek z kodami kreskowymi - wg zakresu).
26.11.2007:
 1. Dalsze usprawnienie wydruku kart katalogowych przez PDF (zaznaczanie "linii cięcia" dla "4 kartki - pejzaż");
 2. Przystosowanie formatu UTZ0 do PDF.
13.11.2007:
 1. Usprawnienie wydruku kart katalogowych przez PDF;
 2. Modernizacja opcji "STARE DRUKI / RĘKOPISY";
 3. Właczenie formatów UAKC i UFIN (dla UKSW);
 4. Usprawnienie formatu WGG5 (Zaw. dowolnej bazy);
 5. Monity: dodano {J=A} przy wywołaniu WYP.
29.08.2007:
 1. Do wypożyczalni dodano opcje "Statystyka" i "Rejestracja"; obie opcje działajš wyłšcznie z programami MAK i WYP z datš co najmniej 01.09.2007 i sš przystosowane głównie do bibliotek publicznych (można je modyfikować odpowiednio zmieniajšc skrypty); obie opcje wymagajš odpowiedniego przygotowania bazy (patrz instrukcja)
 2. Dołšczono Windowsowe wersje programów zwišzanych z drukowaniem (MAKDW, SKSORW, ZAMIANW, MAZAW, STATYW i TFORMW). W zwišzku z tym w "Adaptacji nowej wersji MAKa" dodano opcje:
  - "Adaptacja do programów Windowsowych" i
  - "Odwrót do DOS"
 3. Dodano "Księga inwentarzowa 4 i 5" (formaty SIN1 i MARI - dla baz Marc21);
 4. Dodano "Księga inwentarzowa czasopism (format TBW0);
 5. Format UST4 - pomijanie 100/0, 110/0, 111/0 i 130/0.
05.06.2007:
 1. Format OST0 - pomijanie 100/0, 110/0, 111/0 i 130/0
 2. Format UWBB - opcjonalne drukowanie sygnatury i nr. inw.
 3. Adaptacja do NT i 2000 - poprawiona (ubytki)
23.04.2007:
 1. W SKONTRUM: (1) Dodano opcję "Wykaz brakujšcych nr-ów inwentarza" (format LZZ3), (2) W "Pełna lista n-rów inwent." dodano podliczanie znaczników i brakujšcych n-rów inwentarza.
 2. Poprawiono formaty NBRW i BBRW (Word)
19.03.2007:
 1. Dodano po 2 opcje w "CZYTELNIK" i "KATALOGUJĽCY/WYKAZY BIBLIOGRAFICZNE": (1) Alfabetyczny wykaz ksišżek bez haseł autorskich (wg tytułów) - dla Marc21, (2) Alfabetyczny wykaz ksišżek bez haseł autorskich (wg tytułów) - dla MarcBN.
15.01.2007:
 1. Poprawka w "Adapacja do NT i 2000": dodano ks. inwentarzowe FIDES (TJINWTU i PIDINW).
06.12.2006:
 1. Ignorowanie podpola 100/0, 110/0, itd. w formatach kart kat. WORD: WUT0, WUO1, WUK1;
 2. Karty katalogowe MarcBN dla WORDa.
08.11.2006:
 1. W "WYPOŻYCZALNI" w "Administrowaniu wypożyczalnia" dodano opcję "Dane osobowe czytelnika" format DAOS;
 2. "Adaptacja do NT i 2000" obejmuje również wyœwietlanie kodów kreskowych.
22.08.2006:
 1. Poprawiono zbiory marginesowe (mar*.poc) dla kart katalogowych drukowanych przez WORD na drukarce typu 5. Były nieprawidłowe.
01.08.2006:
 1. Informacja: W Windows XP, aby przejœcie do WORDa i Adobe Readera (Acrobata) było automatyczne należy w ikonce MAKa okreslić "wiersz poleceń" jako:
  c:\windows\system32\cmd.exe     /c "makzero.bat"
  a katalog roboczy jako:
  C:\MAKPRAC

 2. W "Automatyzacji druku", wybierajšc "... do PDF ..." można, dodatkowo, wybrać "pół-automat" lub "ręczne";
 3. Dodano mozliwoœć drukowania przez PDF wszelkich wydruków zawartych w "Administrowaniu wypożyczalniš". W tym celu, w "Automatyzacji druku" należy wybrać "Wypożyczalnia(kody kr., monity) - do PDF".
11.07.2006:
 1. W "PROCEDURY POMOCNICZE - częœć 2" dodano opcje: "Drukowanie nalepek z kodami kreskowymi z bazy" (format KOKR) oraz "Drukowanie nalepek z kodami kreskowymi wg okreœlonego zakresu". W obu opcjach, możliwe jest dopasowanie (Adaptacja formatów, marginesy) do dowolnych wymiarow nalepek. Obie opcje produkujš kody kreskowe w systemie EAN8. W przypadku pobierania z bazy, w bazie powinny być kody kreskowe systemu EAN8;
 2. Dołšczono windowsowe odpowiedniki programów: SKSORT (SKSORW) i MAZAM (MAZAW).
05.07.2006:
 1. Nowy format WUK2 produkuje karty katalogowe Marc21 do WORDa. Odpowiada formatowi OSK1 (karty z wcięciami), adaptowalny (można - w "Adaptacji formatów - modyfikować wielkoœć czcionki, wcięcia, interlinie);
21.06.2006:
 1. Uwaga!!! Przy drukowaniu dodano "Pomiń stron";
 2. Wypożyczalnia: 5 wzorów monitów (patrz. "Pakiet MAK - Instalowanie, funkcje edycyjne" str. 24-25);
 3. Formaty OSO1, OSP0, OSP1 - inne traktowanie pól 700 zawierajšcych podpole 700/t;
 4. Skontrum: Format LWWB - oprócz wykazu ksišżek produkuje plik "lista.txt", w którym spis identyfikatorów tych ksišżek;
 5. Marginesy, czcionki: maksymalna wielkoœć czcionki - 13 (dotychczas bylo - 12).
11.04.2006:
 1. Dołšczono nowy program MAKZ.EXE. Program umożliwia kopiowanie danych z Internetu. Wywołanie programu w opcji "KATALOGUJĽCY", opis będzie wkrótce umieszczony w Internecie w ksišżce "Pakiet MAK. Obsługa bazy";
 2. Poprawiono wzory monitów: WZOR2.MON i MONIT1.MON;
 3. Formaty USK1 i OSK1 - możliwoœć (parametr $zamo$) drukowania kart czšstkowych gdy drugi wskaŸnik w polu 700 = 2;
 4. Formaty USO1 i OSO1 - możliwoœć (parametr $zamo$) rezygnowania z odsyłaczy, gdy pole 700 zawiera podpole t;
 5. Format TIN1 (ks. inwentarzowa MarcBN) - uwzględnienie podpola wartoœć (923/w) oprócz ceny (923/c).
21.03.2006:
 1. Formaty drukowania BBRB, BBRU: dodano możliwoœć drukowania bibliografii bex hasła autorskiego;
 2. W formacie LWWB - możliwoœć pomijania n-rów inwentarza zawierajšcych wskazany tekst;
20.02.2006:
 1. Karty katalogowe - do PDF pejzaż - poprawiono;
 2. Do "Wykazów Bibliograficznych" dodano BZCz-M21 WORD;
 3. Do wzorów monitów dodano MONIT1.MON;
 4. Poprawki w "Pakiet MAK, instalowanie - funkcje edycyjne".
30.01.2006:
 1. Poprawiono format drukowania księgi inwentarzowej MarcBN (format DIN0): dodano możliwoœć wypełniania kolumn "nr ubytku" i "uwagi";
19.12.2005:
 1. Poprawiono modyfikowanie marginesów dla kart katalogowych WORD;
 2. Formaty UTB2 i ZTB2 - możliwoœć druku wg tytułów (bez haseł osobowych);
08.11.2005:
 1. Generowanie adaptowalnych kart zobowišzań (wypożyczalnia) w TeX;
 2. Dodanie rozdz. VI w "Pakiet MAK - instalowanie, funkcje edycyjne";
31.10.2005:
 1. SKONTRUM: Wykaz ksišżek dla MarcBN;
 2. Marginesy dla druku w trybie "Automat";
 3. Drukowanie monitów w TeX;
 4. Generowanie kart czytelnika w TeX;
18.07.2005:
 1. Poprawiono błšd w programie SKSORT;
 2. Drukowanie monitów w TeX;
 3. Generowanie kart czytelnika w TeX;
 4. Przystosowanie formatów tworzšcych wykazy ubytków do wielkich liczb;
 5. Poprawienie formatu LWW0 (lista n-rów inwentarza dla SKONTRUM).
08.06.2005: Poprawiono błšd w Montażu bazospisów;
             W formatach USK1, OSK1 można rezygnować z druku haseł przedmiotowych (Adaptacja formatów);
18.05.2005: Poprawiono błšd dotyczcy opcji CZYTELNIK
15.03.2005: Dołšczono opcję WYPOŻYCZALNIA LOKALNA, rozszerzono opis sposobu aktualizacji pakietu
08.03.2005: Dołšczono obsługę bazospisów lokalnych dla wypożyczalni oraz programów INIW i STA;
09.02.2005: Usprawniono druk przez PDF;
07.12.2004: Poprawiono format UKKS;
             Dołšczono bazospis dla programu INIW.
05.10.2004: Modyfikacja formatu drukowania kart czytelnika (CKCZ).
17.09.2004: Uwaga: zmiana sposobu instalowania poprawek (należy przeczytać punkt 3)
             Wymieniono program MAKD.EXE (wersja 2.70);
03.09.2004: wprowadzono druk bibliografii tematycznej - FIDES (TeX i WORD)
             Poprawiono dokumentacje: Pakiet MAK - Instalowanie ... , Struktura pakietu MAK
11.08.2004: w Marginesy ... wprowadzono opcje Adaptacja druku ... pozwalajšce modyfikować
             sposób rozmieszczenia małych kartek na stronie A4
02.08.2004: poprawiono programy sksort.exe i sksorb.exe i procedurę instalacyjnš

MOD_4.3 - Uzupełnienia i modyfikacje do pakietu MAK 4.3


1. Przeznaczenie pakietu MOD_4.3

Pakiet MOD_4.3 jest przeznaczony do aktualizacji pakietu MAK 4.3, t.j. do wprowadzenia do tego pakietu uzupełnień i korekt; pakiet jest stale rozwijany, ale jest tak skonstruowany, że można go wykonywać wielokrotnie, jeœli zachodzi taka potrzeba, np. użytkownik wykonał go, ale doszły nowe elementy, które należy dołšczyć. Z pakietu mogš bezpłatnie korzystać wszyscy licencjonowani użytkownicy pakietu MAK 4.3.

2. Jak wykonać aktualizację

Aby wykonać aktualizację pakietu MAK 4.3 należy: Uwaga: w procedurze aktualizujšcej dwukrotnie podano X (w przykładzie C:\MAKGEN\MOD43); pierwszy raz dla okreœlenia skšd wzišć procedurę instmod, drugi raz - dla okreœlenia skšd procedura ma brać aktualizowane dane.

POBRANIE MOD43


Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa